Start     Jorden     Rymden     Människan     Djur     Teknik     Byggnadsverk     Sport     Sverige     Topplistor    
Annons
Annons
Människan

Sveriges 21 län

Uppdaterad 22 feb 2023
Vi har sammanställt det viktigaste du behöver veta om Sveriges län. Först kan du läsa om vad län och kommuner egentligen är. Sedan ser du en karta på länen. Sist följer en lista på alla Sveriges län, med fakta som yta, invånarantal, befolkningsäthet, residensstad och länsvapen.

Sverige är indelat i 21 län för att landet ska kunna skötas på regional nivå. Varje län är sedan uppdelat i ett antal kommuner inom vilka Sverige kan skötas på lokal nivå.

Sveriges 21 län ska inte blandas ihop med Sveriges 25 landskap. Länen har en politisk och administrativ ställning, vilket landskapen inte har. Dessutom har de flesta län andra gränser än landskapen. Länen innefattar ofta delar av flera landskap, och dessa landskaps vapen brukar då ingå i länens vapen.

Varje län har en länsstyrelse, vilken är en statlig myndighet som ser till att regeringens och riksdagens beslut blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ser till att kommunerna, företagen och människorna i länet följer vissa lagar och regler inom bland annat miljö, djur, jordbruk, jakt, fiske, byggnader, bostäder, säkerhet och jämnställdhet. Chef för länsstyrelsen är den regeringsutsedda landshövdingen. Staden som landshövdingen bor i kallas residensstad – namnet kommer från landshövdingens flådiga tjänstebostad länsresidenset. Länsstyrelsen har vanligtvis sitt huvudkontor i residensstaden.

Varje län har också en region, som är en enhet som styrs av folkvalda politiker. Regionerna kallades tidigare för landsting. Regionerna ansvarar, precis som landstingen gjorde förut, för samhällsfunktionerna på regional nivå. De sköter uppgifter som är dyra och gemensamma för länet och därför inte borde skötas av enskilda kommuner, vilket främst är hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik (det sistnämnda i samarbete med kommunerna). Från och med slutet av 90-talet började Sveriges landsting få större regionalt självstyre. De tog över ansvaret för den regionala tillväxten och utvecklingen från främst länsstyrelserna, det vill säga fick mer makt över statens pengar. De fick större självstyre över sina tidigare ansvarsområden men också över områden som tillväxt, infrastruktur, bostadsbyggen, miljö, kultur och näringsliv. Dessa landsting fick kalla sig regioner, och sedan den 1 januari 2019 har alla landsting i Sverige ombildats till regioner. Regionerna har vanligtvis sina huvudkontor i länens residensstäder.

Kommunerna inom länen styrs också av folkvalda poliker. Kommunerna ansvarar för samhällsfunktionerna på lokal nivå, som skolor, socialtjänst, äldreomsorg, renhållning, räddningstjänst, vatten, avlopp, bostäder och kollektivtrafik (det sistnämnda tillsammans med regionerna).

Gotland är ett speciellt fall eftersom Gotlands län består av endast en kommun. Därför hade länet tidigare inget landsting, utan landstingsuppgifterna sköttes av kommunen. Så på Gotland ombildades istället kommunen till en region.

Nedanför är en karta på alla Sveriges län. Under länskartan följer en lista med kort fakta om varje län. Länskoden är ett tvåsiffrigt nummer som kan användas istället för länets namn. Länsbokstäverna användes fram till 1973 i bilregistret och på bilars registerringsskyltar för att visa vilket län ägaren bodde i. Här är Sveriges 21 län!
Annons
Annons

1. Norrbottens län

Yta, landareal (2023): 97 242 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 249 177
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 2,56 inv/km2
Residensstad: Luleå
Länskod: 25
Länsbokstav: BD

Norrbottens län är Sveriges nordligaste, största och mest glesbefolkade län. Länet innefattar landskapet Norrbotten samt norra delen av landskapet Lappland. Länsvapnet innehåller dock Lapplands och Västerbottens landskapsvapen – efter att dåvarande landskapet Västerbotten år 1810 delats till Västerbottens och Norrbottens län och senare även landskap, dröjde det ända till 1995 innan Norrbotten fick ett eget landskapsvapen. Dock har Norrbottens länsvapen inte anpassats efter detta, utan innehåller alltså fortfarande Västerbottens landskapsvapen. Från och med 2017 tog Norrbottens läns landsting över ansvaret för den regionala tillväxten och utvecklingen från länsstyrelsen och blev Region Norrbotten.

2. Västerbottens län

Yta, landareal (2023): 54 664 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 276 295
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 5,05 inv/km2
Residensstad: Umeå
Länskod: 24
Länsbokstav: AC

Västerbottens län är Sveriges näst nordligaste och näst största län. Det består av Västerbotten, södra Lappland, en bit av Ångermanland samt en liten bit av Jämtland. Jämtlands landskapsvapen ingår dock inte i länsvapnet. År 2019 bildades Region Västerbotten.

3. Jämtlands län

Yta, landareal (2023): 48 935 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 132 670
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 2,71 inv/km2
Residensstad: Östersund
Länskod: 23
Länsbokstav: Z

Jämtlands län är det tredje största och näst mest glesbefolkade länet i Sverige. Det omfattar större delen av landskapen Jämtland och Härjedalen, delar av Ångermanland och Hälsingland, samt små bitar av Dalarna och Lappland. Länets vapen består av Jämtlands och Härjedalens landskapsvapen. År 2015 fick Jämtlands läns landsting (förutom ansvaret för bland annat länets enda sjukhus i Östersund) också ansvar för den regionala utvecklingen och ombildades till Region Jämtland Härjedalen.
Annons
Annons

4. Västernorrlands län

Yta, landareal (2023): 21 548 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 243 265
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 11,3 inv/km2
Residensstad: Härnösand
Länskod: 22
Länsbokstav: Y

Västernorrlands län ligger namnet till trots i östra Sverige. Namnet kommer från att området kring nuvarande landskapet Österbotten i Finland kallades Östernorrland när Finland var svenskt (precis som Västerbotten låg väster om det historiska landskapet Österbotten, som var mycket större än det nuvarande). Västernorrlands län består av hela Medelpad, större delen av Ångermanland samt bitar av Jämtland och Hälsingland. Länsvapnet består av Ångermanlands och Medelpads landskapsvapen. År 2017 tog landstinget över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen, och året därpå bytte de namn till Region Västernorrland.

5. Gävleborgs län

Yta, landareal (2023): 18 113 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 287 334
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 15,9 inv/km2
Residensstad: Gävle
Länskod: 21
Länsbokstav: X

Gävleborgs län innefattar nästan hela Gästrikland och Hälsingland samt en liten del av Dalarna. Länsvapnet utgörs av de två förstnämndas vapen. År 2015 blev Gävleborgs läns landsting Region Gävleborg.

6. Dalarnas län

Yta, landareal (2023): 28 030 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 288 310
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 10,3 inv/km2
Residensstad: Falun
Länskod: 20
Länsbokstav: W

Dalarnas län, som fram till 1997 hette Kopparbergs län, sammanfaller nästan helt med Dalarna och har därför samma vapen som landskapet. År 2019 bildades Region Dalarna.
Annons
Annons

7. Västmanlands län

Yta, landareal (2023): 5 117 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 280 713
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 54,9 inv/km2
Residensstad: Västerås
Länskod: 19
Länsbokstav: U

Västmanlands län omfattar östra halvan av Västmanland, delar av Södermanland och Närke samt små bitar av Dalarna och Gästrikland. Länsvapnet är detsamma som Västmanlands landskapsvapen, trots att gränserna är så olika. År 2017 tog landstinget över ansvaret för den regionala utvecklingen och bytte namn till Region Västmanland.

8. Uppsala län

Yta, landareal (2023): 8 189 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 400 682
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 48,9 inv/km2
Residensstad: Uppsala
Länskod: 03
Länsbokstav: C

Uppsala län innefattar nordvästra Uppland och en pytteliten bit av Gästrikland. Vapnet är samma som Upplands landskapsvapen. Vid årsskiftet till 2017 fick även Uppsala läns landsting ett utökat regionalt ansvar och ombildades till Region Uppsala.

9. Stockholms län

Yta, landareal (2023): 6 514 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 2 440 027
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 374,6 inv/km2
Residensstad: Stockholm
Länskod: 01
Länsbokstav: AB

Stockholms län är föga förvånande Sveriges folkrikaste och folktätaste län. Här bor en fjärdedel av alla svenskar. Länet består av sydöstra Uppland och östra Södermanland. Länsvapnet utgörs av Upplands och Södermanlands landskapsvapen, samt Stockholms kommun(stads)vapen. Stockholms läns landsting blev 2019 Region Stockholm.
Annons
Annons

10. Södermanlands län

Yta, landareal (2023): 6 072 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 302 566
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 49,8 inv/km2
Residensstad: Nyköping
Länskod: 04
Länsbokstav: D

Södermanlands län innefattar resten av Södermanland samt en liten bit av Uppland respektive Närke. Både Södermanlands län och Uppsala län använder sina respektive landskaps vapen, trots att Stockholms län täcker stora delar av landskapen. År 2019 ombildades landstinget till Region Sörmland. Landshövdingen, länsstyrelsen och regionens huvudkontor residerar i Nyköping, trots att Eskilstuna är mer än dubbelt så stort.

11. Örebro län

Yta, landareal (2023): 8 504 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 307 772
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 36,2 inv/km2
Residensstad: Örebro
Länskod: 18
Länsbokstav: T

Örebro län omfattar nästan hela Närke, västra delen av Västmanland, delar av Värmland och Västergötland samt små bitar av Dalarna och Östergötland. Länsvapnet består av Närkes, Västmanlands och Värmlands landskapsvapen. År 2015 blev Örebro läns landsting Region Örebro.

12. Värmlands län

Yta, landareal (2023): 17 519 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 283 976
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 16,2 inv/km2
Residensstad: Karlstad
Länskod: 17
Länsbokstav: S

Värmlands län består av nästan hela Värmland och har samma vapen som landskapet. Även två mindre områden i Dalarna och Dalsland tillhör länet. År 2019 bildades Region Värmland.
Annons
Annons

13. Västra Götalands län

Yta, landareal (2023): 23 800 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 1 758 656
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 73,9 inv/km2
Residensstad: Göteborg
Länskod: 14
Länsbokstav: O

Västra Götalands län är Sveriges nyaste län. Det bildades 1998 genom att man slog ihop Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och nästan hela Skaraborgs län. Västra Götalands län är också Sveriges näst folkrikaste län, samt det län med flest kommuner (49 stycken). Det innefattar hela landskapet Bohuslän, större delarna av Dalsland och Västergötland samt små delar av Värmland och Halland. Länsvapnet består av Bohusläns, Dalslands och Västergötlands landskapsvapen, samt Göteborgs kommun(stads)vapen. Sedan sammanslagningen har länsstyrelsen kontor i flera städer. Landstinget blev 2011 Västra Götalandsregionen, som 2021 bytte namn till Region Västra Götaland.

14. Östergötlands län

Yta, landareal (2023): 10 557 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 471 912
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 44,7 inv/km2
Residensstad: Linköping
Länskod: 05
Länsbokstav: E

Östergötlands län består av nästan hela Östergötland (och har samma vapen) plus den nordöstra delen av Småland samt en liten bit av Närke. År 2015 ombildades Östergötlands läns landsting till Region Östergötland.

15. Jönköpings län

Yta, landareal (2023): 10 436 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 369 113
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 35,4 inv/km2
Residensstad: Jönköping
Länskod: 06
Länsbokstav: F

Jönköpings län utgörs av nordvästra Småland och sydöstra Västergötland. Istället för landskapens vapen utgörs länsvapnet av Jönköpings kommunvapen prydd av tre kronor. År 2015 bildades Region Jönköpings län.
Annons
Annons

16. Kalmar län

Yta, landareal (2023): 11 160 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 247 711
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 22,2 inv/km2
Residensstad: Kalmar
Länskod: 08
Länsbokstav: H

Kalmar län omfattar östra Småland och hela Öland. Som för de flesta av Sveriges län består länsvapnet av de ingående landskapens vapen. År 2019 bildades Region Kalmar län.

17. Gotlands län

Yta, landareal (2023): 3 134 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 61 173
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 19,5 inv/km2
Residensstad: Visby
Länskod: 09
Länsbokstav: I

Gotlands län består av hela Gotland och har också samma gränser som Gotlands enda kommun – Region Gotland. Kommunen kallades före 2011 för Gotlands kommun, och eftersom det var den enda kommunen i Gotlands län så behövdes inget landsting, utan kommunen beslutade i de frågor som i övriga län låg under landstinget. År 2011 fick kommunen utökat regionalt ansvar och döptes om till Region Gotland. Länsvapnet är samma som landskapsvapnet.

18. Hallands län

Yta, landareal (2023): 5 427 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 342 805
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 63,2 inv/km2
Residensstad: Halmstad
Länskod: 13
Länsbokstav: N

Hallands län omfattar nästan hela Halland samt mindre delar av Västra Götaland och Småland. Länsvapnet är samma som Hallands landskapsvapen. År 2011 bildades Region Halland.
Annons
Annons

19. Kronobergs län

Yta, landareal (2023): 8 423 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 204 335
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 24,3 inv/km2
Residensstad: Växjö
Länskod: 07
Länsbokstav: G

Kronobergs län utgörs av den sydvästra delen av Småland och har samma vapen som landskapet förutom att lejonet står på ett grönt så kallat treberg. Namnet Kronobergs län kommer från slottet (numera slottsruinen) Kronoberg som troligtvis byggdes på 1400-talet utanför Vaxjö. År 2015 bildades Region Kronoberg.

20. Blekinge län

Yta, landareal (2023): 2 931 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 158 740
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 54,2 inv/km2
Residensstad: Karlskrona
Länskod: 10
Länsbokstav: K

Blekinge län är Sveriges minsta län och innehåller minst antal kommuner (fem stycken) efter Gotland. Länet har samma gränser och samma vapen som landskapet Blekinge. År 2019 ombildades landstinget till Region Blekinge.

21. Skåne län

Yta, landareal (2023): 10 965 km2 [1]
Invånare (31/12 2022): 1 414 324
[2]
Befolkningstäthet (31/12 2022): 129,0 inv/km2
Residensstad: Malmö
Länskod: 12
Länsbokstav: M

Skåne är Sveriges näst folktätaste län och består av hela Skåne och en liten bit av Halland. Länet, som är det sydligaste i landet, bildades 1997 genom en sammanslagning av Kristianstads och Malmöhus län. Länsstyrelsen har kontor i båda de tidigare residensstäderna Kristianstad och Malmö. Länsvapnet är likadant som Skånes landskapsvapen, förutom att färgerna är tvärtom. År 1999 bildades Region Skåne.
Annons
Annons
Referenser (och vidare läsning)
[2]
"Folkmängd och befolkningsförändringar - Kvartal 4, 2022". SCB. Publicerad 22 feb 2023. Läst 22 feb 2023.
Liknande
Senaste
Rymden
Sport
Människan
Byggnadsverk
Byggnadsverk
Jorden